Consult Variabel vanuit het basispakket
Herhaalconsult Variabel vanuit het basispakket
Basis SportMedisch Onderzoek € 105
Basis plus SportMedisch Onderzoek € 150
Uitgebreid SportMedisch Onderzoek met ademgasanalyse € 299

Alle klachtgerichte consulten worden vanuit het basispakket vergoed. Hiervoor is een verwijzing van huisarts of medisch specialist noodzakelijk. SportMedische Onderzoeken vallen onder de aanvullende zorg. Klik HIER voor meer informatie.

Orbis Sport werkt voor het declareren van de medisch specialistische zorg samen met SMA Maastricht*Parkstad in de Stichting Sportgeneeskunde Zuid-Limburg (SSZL).
Deze stichting heeft geen contracten met de zorgverzekeraars afgesloten. De geleverde zorg wordt daarom ‘niet-gecontracteerde zorg’ genoemd. Dit heeft niets te maken met de kwaliteit van de zorg. De zorgverzekeraars vergoeden de ‘niet-gecontracteerde zorg’ niet altijd volledig. De hoogte van de vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en het soort polis dat u heeft afgesloten (restitutiepolis of naturapolis). Uw zorgverzekeraar kan u hier meer over vertellen.
Bij medische zorg die onder de basisverzekering valt (alle medisch specialistische zorg) geldt dat u jaarlijks het wettelijk verplicht eigen risico (€ 385 voor 2021) zelf moet betalen. Hebt u gekozen voor een hoger eigen risico, dan ligt dit bedrag hoger.
Voor meer informatie zie: sportgeneeskundezuidlimburg.nl

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden Orbis Sport

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en behandelingsovereenkomsten verricht door Orbis Sport. De cliënt is voorafgaand aan de behandeling, levering en/of dienst over deze voorwaarden geinformeerd.

2. De kosten van behandeling van, levering en/of dienst aan minderjarigen, die niet het oordeel des onderscheids hebben, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij minderjarigen, die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt, wordt geacht dit oordeel des onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij de wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk bevestigen dat zij de kosten voldoen.

3. Bij behandelingen dienen afspraken – indien noodzakelijk – minimaal 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige annulering, d.w.z. binnen 24 uur voor de afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de patiënt gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening te brengen.

4. Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de declaratie worden ingediend bij de medicus. Vragen en/of reclames ten aanzien van declaraties welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt.

Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de patiënt niet op.

5. Alle betalingen dienen door de patiënt te geschieden binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schulden.

6. Bij niet-betaling binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt, is de patiënt zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim. De door patiënt verschuldigde rente over de hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt 1,5% per maand of een gedeelte daarvan.

7. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van cliënt. Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens de nieuwe Wet Incassokosten (excl. BTW):
– Minimumtarief € 40,-
– 15% over eerste € 2.500,-
– 10% over volgende € 2.500,-
– 5% over volgende € 5.000,-
– 1% over de volgende € 190.000,-
– 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-

Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,-.